Samfälligheten för Stockeviks Vägbelysning2023


Meddelande till alla medlemmar i Samfällighetsförening för Stockeviks Vägbelysning!


På årsmötet i juni 2023 diskuterades möjligheten att åter tända vägbelysningen nattetid och styrelsen fick i uppdrag att se över frågan.

Styrelsen har nu beslutat att, då kostnaderna för elförbrukningen väsentligen reducerats med den ny LED belysningen, kan vi nu återigen ha tänt vägbelysningen nattetid.


Från den 1 september t.o.m. den 1 mars (preliminärt datum) kommer belysningen att lysa, men med reducerad styrka mellan kl. 00:00 och 05:00. Den s.k. dimmerfunktionen spar energi och pengar. Från den 1 mars kommer vi att återigen släcka nattetid, då det naturliga ljuset återkommer och för att värna insekter och andra nattlevade djur.


Styrelsen för Samfällighetsföreningen för Stockeviks vägbelysning/ gn. Maja B2022


På grund av kraftigt stigande priser på el under 2022 och förväntat också 2023, har styrelsen för Stockeviks belysningsförening beslutat installera en timer och släcka gatubelysningen nattetid (24:00 – 05:00) med start i vecka 41. Tiden kan komma att revideras om så skulle behövas. Detta betyder en besparing på ca. 30% i elförbrukning.


Dessutom jobbar styrelsen på att försöka byta existerande belysningsarmaturer, helt eller delvis, till LED belysning som drar ca. hälften så mycket ström som nuvarande belysning gör. I en sådan plan måste vi ta hänsyn till vår begränsade budget och oförutsägbara el-priser under kommande mörkerperiod.


Tack för visad förståelse för detta beslut och aktsamhet när vi rör oss till fots (med reflex alt. lampa) eller med bil i Stockevik nattetid.Med vänliga hälsningar,

Maja2019


INFORMATION KRING VÄGBELYSNINGEN I STOCKEVIK

2019-09-23


Vägbelysningen i Stockevik består av totalt 36 belysningsstolpar. Av dessa har 4 varit ur funktion en längre tid. Vad som orsakat driftstörningen är följande. Ett kabelbrott har slagit ut två belysningsstolpar längs Sörnäsvägen. Orsaken till kabelbrottet är oklart. Vattenfall har varit på plats och identifierat var kabelbrottet är beläget. Grävningsarbete skall påbörjas inom kort.

Övriga släckta belysningsstolpar, en på Kärretvägen och en på Apeldalsvägen beror på trasiga glödlampor. Byte av armaturer har dragit ut på tiden då den serviceentreprenör som tidigare svarat för det tekniska underhållet inte längre stått till vårt förfogande. Underhållet kommer under den närmaste tiden framöver att hanteras av EMTAB (El- & Marinteknik i Kållekärr AB).


Det är olyckligt att det dragit ut på tiden för att åtgärda felen men nu skall arbetet komma igång - kabelbrottet skall friläggas och repareras och de trasiga lampor skall bytas. Belysningsnätet kommer dessutom att få ett eget el-skåp i anslutning till Vattenfalls el-central. Vi får på så vis rådighet över ”vårt eget” belysningsnät och möjlighet att hantera driftfrågor snabbare.


Mvh.

Styrelsen för Samfälligheten för Stockeviks vägbelysning

Statusuppdatering2015


Den armatur som saknats i hamnen har nu återställts.

Under maj månad byttes samtliga lampor i armaturerna