Stockeviks Samhällsförening


Stadgar antagna vid ordinarie möte 14 april 2006 och bekräftade vid

ordinarie årsmöte 17 juni 2006


§1 Ändamål

Föreningens namn är Stockeviks Samhällsförening. Den är en ideell förening. Föreningens ändamål är att tillvarata och befrämja frågor av gemensamt intresse för Stockeviks samhälle samt stödja gemensamt beslutade projekt.


§2 Medlemmar

Styrelsen kan anta envar som söker medlemskap.

Styrelsen ska föra en medlemsmatrikel.


Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som ej betalar de avgifter som beslutas på medlemsmöte. Uteslutning av andra skäl får endast medlemsmöte besluta om.


§3 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockevik. Den ska bestå av minst sju och högt tio ledamöter. De väljs på två år så att halva styrelsen väljs varje år.


Val sker på ordinarie årsmöte. Mandatperioden omfattar till och med nästa ordinarie årsmöte då nyval ska ske.


Styrelsen kan fatta beslut när majoriteten är närvarande och eniga om beslutet.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden och över styrelsens beslut.


§4 Revisorer

På ordinarie medlemsmöte väljs två revisorer. Två suppleanter kan väljas. Valet omfattar ett år.


§5 Styrelsens årsredogörelse

För varje kalenderår skall styrelsen lämna en årsredogörelse. Den ska lämnas till revisorerna senast 30 april året därpå och omfatta:


a) Styrelsens beskrivning av det gångna årets viktigaste händelser inom föreningen.


b) Ekonomisk redogörelse över föreningens tillgångar, skulder och egna kapital vid årets början och slut samt årets intäkter, kostnader och ekonomiska resultat.


Revisorerna lämnar senast 31 maj sin revisionsberättelse.


Årsredogörelse och revisionsberättelse finns därefter tillgängliga för medlemmar hos ordförande och sekreterare.


§6 Årsmöte, Medlemsmöte

Varje medlem som har betalat beslutade avgifter och är myndig har en röst på medlemsmöte.


Alla beslut fattas med enkel majoritet. Minst tjugo medlemmar skall vara närvarande vid mötet för att beslutet ska vara giltigt.


Kallelse till medlemsmöte sker genom anslag på föreningens anslagstavla och vid nerfarten till badplatsen ,"källarvind", senast 14 dagar i förväg.


Motioner vilka skall behandlas på medlemsmöte skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar före mötet.


Ordinarie årsmöte hålls varje år under juni eller juli månad.


Extra medlemsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen eller då minst tio medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen.


På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:


a) Val av ordförande vid mötet och upprättande av närvarolista som också används som röstlängd.


b) Val av medlem att jämte ordförande justera mötets protokoll.


c) Fråga om medlemmar blivit kallade på korrekt sätt.


d) Fråga om tillägg till eller ändring av dagordning.


e) Styrelse och revisorer föredrar årsredogörelse och revisionsberättelse.


f) Fråga om medlemmarna kan fastställa den ekonomiska redogörelsen.


g) Fråga om ansvars frihet år styrelseledamöterna för det gånga årets förvaltning.


h) Beslut om avgifter till föreningen.


i) Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.


j) Val av styrelseledamöter, revisorer.


k) Fråga om valberedning ska finnas.


l) Eventuellt val av valberedning.


m) Anmälda motioner.


n) Övriga frågor.


§7 Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan endast ändras av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Det ena mötet skall vara ett ordinarie medlemsmöte.


§8 Föreningens upplösning

Om föreningen upphör skall eventuella överskottsmedel överlämnas till länsstyrelsen för Västra Götaland att användas till Stockeviks bästa så långt medlen räcker.


Stockevik juni 2007

Styrelsen